注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

沧浪茫茫庐的博客

沧浪之水清兮,可以濯我缨,沧浪之水浊兮,可以濯我足

 
 
 

日志

 
 
关于我

◇生活中的信条: ★一个中心:一切以平安健康为中心 。 ★两个基本点:做事潇洒一点,看世糊涂一点。 ★三个忘记:忘记年龄 ,忘记过去 ,忘记恩怨 。 ★四个拥有:一定要拥有真正爱你的人 ,拥有知心朋友 ,拥有向上的事业 ,拥有温暖的家 。 ★五个要:要唱 ,要跳 ,要笑 ,要俏 ,要苗条 。

网易考拉推荐

【转载】笠翁对韵 清qīng 李渔lǐyú  

2016-05-02 23:00:25|  分类: 诗词 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

  dōng
  tiān duìduìfēngduìchángkōng

shānhuāduìhǎishùchìduìcāngqióng

léiyǐnyǐnmēngmēngxiàduìtiānzhōng

fēnggāoqiūyuèbáiwǎnxiáhóng

niúèrxīngzuǒyòushēnshāngliǎngyàodòu西dōng

shíyuèsāibiānhánshuāngjīngshù

sāndōngjiāngshàngmànmànshuòxuělěngwēng
 duìhàn绿duìhóng

duìléigōng

yānlóuduìxuědòngyuè殿diànduìtiāngōng

yúnàidàitóngméng

duìpéng

guòtiānxīngjiànhúnyuègōng

驿féngméizichítíngrénhuāfēng

máodiàncūnqiánhàoyuèzhuìlínchàngyùn

bǎnqiáoshangqīngshuāngsuǒdàoxíngzōng
shānduìhǎihuáduìsōng

yuèduìsāngōng

gōnghuāduìjìnliǔsāiyànduìjiānglóng

qīngshǔ殿diàn广guǎnghángōng

shícuìduìhóng

zhuāngzhōumènghuàdiéwàngzhàofēixióng

běiyǒudāngfēngtíngxiàshànnánliánshěngdōnghōng

lóutóunòngcánxiānyuè

fèngxiángtáishàngxiāochuīduànměirénfēng

èr dōng
  chénduìxiàduìdōngxiàshǎngduìgāochōngqīngchūnduìbáizhòubǎiduìcāngsōngchuídiàochúwēngxiānduìshénlóngfèngguānzhūshǎnshuòchīdàilínglóngsānyuáncáiqiānqǐngpǐndāngcháowànzhōnghuāèlóuqiánxiānpángēndiàoguómàichénxiāngtíngpànjiāoyángshànchǒngbiānfēng

  qīngduìdànbáoduìnóngduìchénzhōngshāncháduìshíyānsuǒduìyúnfēngjīnhàndànróng绿duìqīngfēngzǎotāngxiān宿xiǔjiǔwǎnshícháoyōngtángjīnqiánnénghuàdiéyánjīnbǎojiànhuìchénglóngxiálàngchuányúnhuāngtángshénmiàodàizōngyáowàngérsūnluólièzhàngrénfēng

  fánduìjiǎndiéduìzhònglǎnduìxīnyōngxiānwēngduìshìbàndàofànduìzōnghuāzhuózhuó草葺葺cǎoqìqìlàngdiéduìkuángfēngshù竿gānjūnzhúshùdàifusōnggāohuángmièxiàngpíngsānjiéchéngyáoxiōngnèiyuànjiārénmǎnfēngguāngchóujìnbiānguānguòliántiānyāncǎohànqióng

三 江

  duìǒuzhǐduìshuānghǎiduìchángjiāngjīnpánduìzhǎnbǎozhúduìyíngāngzhūkǎnshāchuāngdiàoduìqiānghànxìngtuī夏谏著尨逄xiàjiànzhùmángpángshōulièguóqúnwángsānzhùgāochéngzhòngjiàngkuàfèngdēngtáixiāoxiānqínyuèzhǎnshédāngdàoyīngxióngtiānhànliúbāng

  yánduìmàoxiàngduìpángniǎnduìgàngtíngzhēnduìzhúlǎnduìxīnjiàngdēngshǎnshǎnyuèzhuàngzhuànglǎnpèiduìfēihuángliǔchíjùnhuāyuànfèicūnmángjiǔliàngwēixūnqióngyǎojiáxiāngchénméiyìnliánshuāngshīxiědānfēnghányōu怀huáiliújiéshuǐlèidànbānzhúshùnfēihànjiāng

zhī

  quánduìshígànduìzhīchuīzhúduìdànshāntíngduìshuǐxièyīngduìshíxiāngduìchuánzhīshénhángànhuàxiónghúnlíngshīchùhuājiēxīnduójǐnyǒurénxiāngjìngdànníngzhīwànfēngyānzhànshìbiāntóuzhēngbǎosāigāonóngcūnwàijìnchéngshí

  duìhǎiduìshīdiǎnduìmiáozhīyáozānduìzhūjiànduìqínshījiǔjià买山资mǎishānzīguóduìxiān姿wǎnxiámíngjǐn春雨细如丝chūnyǔxìrúsīliǔbànchángqiānwànshùhuāhéngliǎngsānzhīgàihuángtiānxiàngzhànjiāngzuǒqīngpáobáitóngyáozhōngyìng寿shòuyángér

  zhēnduìzànfǒuduìzhīyíngzhàoduìcánqīngduìchángxiùruìcǎoduìlíngzhīliúduànchángshīhóushéduìyāozhīyúnzhōngxióngjiàngtiānshàngfènghuángérmiàoqiānniánchuíyòuyáojiēsānchǐmáoxiāngzhúhányānyāoxiàqīngshālóngdàimàohǎitángjīngliǎnbiānqīnglèi湿shīyānzhī

  zhēngduìràngwàngduìduìshānzhīxiānfēngduìdàotiānzàoduìrénwéizhuānzhūjiànlàngchuíjīngwěiduìgànzhīwèizūnmínzhǔzhòngwángshīwàngqiēfángrényuǎnxīnmángnàihángchíjīnláiqimàolínzhùlóuchénghòuchāngnáng

wēi

  xiánduìshèngshìduìfēijiàoàoduìcānwēishūduìyàncǎoshěduìcháifēixiǎochàngzhìcháofēihóngshòuduì绿féibēiyāoyuèyǐnhuāguīhuánggàinéngchéngchìjiéchénpíngshànjiěbáidēngwēitàibáishūtángquánchuísānqiānchǐkǒngmíngmiàolǎobǎicāntiānshíwéi

  duìjiǎduìwéidàngdàngduìwēiwēiyántānduìshàojìngduìwēizhàn鸿hóngjiàncǎifèngfēibǎngduìlóngxīnzhōngluójǐnxiùkǒunèizhūkuānhónghuògāohuángliàngchìzhàànzhǔwēimièxiàngxìngliújiǎojìnshízǒugǒuliánwèixiūtúnchùlóngguī

  shuāiduìshèngduìduìcháochuāngduìyànqiūbǎngduìchūnwéixiàngyànzijiǔbiéduìchūguītiān姿zhēnyǎotiǎoshèngshíguānghuīpántáoquèláijīnlǐnghóngchénjìnfēizhǔjūnyíngdānxīnzhuàngdòuchángānjiǔshìzhéxiānkuángxìnghuànyínguī  gēngduìfànliǔduìduǎnxiùduìchángguānduìfèngwěisháoyàoduì周有若zhōuyǒuruòhànxiāngduìkuāngyuèmíngshānyuǎnfēngshuǐtíngzhuàngshìyāojiānsānchǐjiànnánérnèichēshūshūyǐngànxiāngjìngshānméiruǐfàngqīngyīnqīngzhòuyuānmíngjiùzháiliǔtiáoshū

  duìěrduìxuǎnshòuduìshēngchúshūduìyàoguìlěiduìyōuchúcānsuīhuíyuèduìyánzhūhóuzhīchéngguómìngxiāngchē穿chuānyúncǎiyàowénxiānquǎnxuěxúnméijiǎnjīnèrjīnglíngwéiyuèluòguīxíngshēngzàishū

  duìzhèngduìshūnángtuóduìbāoluóduìqiáoshuǐduìshāncānjiàdàiluánjiéduìchángbiànzhuāngdāngxióngféngjiénányánggāoyínliáng西shǔcáirénsānjìngfēngguāngbáishíhuánghuāgòngzhàngyānjǐngqīngshān绿shuǐzàiqiáo  红对白hóngduìbái有对无yǒuduìwúduìmáochuíduìshàntiānquèduìhuángdōuxièdiézhèngzhèdǎohǎiduìguīhuāféichūnrùnzhúshòuwǎnfēngshūmàifàndòuzhōngchuànghànzūngēngkuàijìngguīqíndiàoqīngtányángliǔyuèzhōngqiántīngjiǔxiéguàxìnghuācūngònglái

  luóduìmíngduìshūbǎixiùduìsōngzhōngyuánduìshàngfǎnduìháizhūyúnmèngdòngtíngzhúduìbīngcāngtóujiǎodài绿bìnxiàngshūsōngyīnbáishēngxiāngyìngjìngqīngluányǐngzhúbànkāiduìyǒuzhīrénzàifǒucháiménshēntíngchēháiyǒulái

  bīnduìzhǔduìbǎoduìjīnshēngtángduìshìduìtóuyànsòngliánzhūyōngduìdāngyǎnggāohóngjìnwàngyuǎnbáiyúnxīnxiàngshūkuīèryǒuyúnfāngdòngsānjiànsānbēilǎochángzhēnhuāxiàjiǔhuāngtiánguīláiyuèzhōngchú

  jūnduìwèiduìběiyuèduì西càishūduìcháfànsǔnduìchāngméihuāshùzhútíngduìshān两都班固赋liǎngdūbāngùfùzhènkǒngmíngtiánqìngjīngtángxiàmàowángpóuqīngbǎiqiánchūsàizhōnglángyǒushíguīhànshìzhìqíntàishēngjiǎofǎnyàn  luánduìfèngquǎnduìsàiběiduìguān西chángshēngduìzhìlǎoyòuduìsòngzhújiǎntóngguībāozǎoduìzhēngmiányāoruòliǔnènshǒuróujiǎoguīnéng穿chuānsānxuéyǐnjiāoliáoquánjièzhījiǎoxiānshengzhàngchuíshēnshàozhǔlíngzhòngzhīlàixián

  míngduìfèifànduìyànduìyīngshānduìnǎoduìjiàngxiànlǎozhōuduìránhuáikānzuòyīntáochéngtóujiù西ménbàolìnhuànféngdàobǎiquèménqiánglòuxiàngguīyuánlòusuízhǐlóuzōngquán

  yuèduìzhàochǔduìliǔànduìtáoshāchuāngduìxiùhuàduìxiāngguīxiūyuèshàngtiāndōngduìhóngxíngyóuchūngōngbìngxià广guǎngfēngkōngshèwèimíngwéicúnànpèixíngliǔgōngchéngláowángjìngwénshēngshāolínjīngmíngzhènzhǐér

jiǔ jiā

  ménduìduìjiēzhīduìgēngāidòuduìhuīzhǔfèngduìluánchāidēngchǔxiùqínhuáiguīduìchàshídǐnglóngtóusuōyínzhēngyànchìpáibǎiniánshīyánqìngwànfēngyúnzhuàng怀huáinéngbiànmínglúnzāibēiyóujìngshēngyǒugāochái

 guànduìduìxiéhǎijiǎoduìtiānrénduìliùshìduìsānjiēchéndòuduīmáijiǎojiǎoduìáiáixiánxiāngdōngliángmíngxiǎozhāimèngshānchuānshūyuèjuézhěnbiānfēngyuèxiésānjìngxiāoshūpénggāofèngliǔliùcháohuáguìlángjiāzhǒngsānhuái

  qínduìjiǎnqiǎoduìguāishuǐxièduìshānzhāibīngtáoduìxuěǒulòujiànduìgèngpáiháncuìxiùguìjīnchāikāngkǎiduìhuīxiézhújìngfēngshēnglàihuāyuèyǐngshāixiénángjiāsuíshízhùchāchénhāndàochùmáijiānghǎizōngyúnlàngfēngtāojīngmèngxiāngguānwànyānluányúnshùqiēguī怀huái

  duìguìduìkǎishuǐduìshānqúnduìxiùduìyáojiēfēngmèiyuèyíng怀huáiduìlángcháiróngtángshàngzhàngyángkǎnshuǐzhōngzhāiběimiànhónggōngshígàidōngxúndàizhìdìngfáncháijǐnlǎnchūnjiānghéngdòngxiāotōngluòhuádēngyuèzānduòcuìbiànxiāngjiē

shí huī

  chūnduìxiàduìāishǒuduìchángcáifēngqīngduìyuèlǎngkuòduìtiānkāiyoulángyuànzuìpéngláizhèngduìsāntáiqīnglónglǎozhàngbáiyànrénchāixiāngfēngshíwàngxiānmíngyuètiāntáijiébīngtáowángyīnqiúdàojiàngliánzhōulizhàngzhēnrényuánwéishūlái

  cháoduìduìláishùduìkāngzāigānduìlèixìngyǎnduìtáosāijiāxìngshìhǎo怀huáikāishuòxuěduìchūnléiyúnzhīquèguānshàifènghuángtáibiānshūyíngfāngcǎolínxiàqīngfēngdàiluòméiliǔmèihuāmíngyànyīngshēnghúnshìxiàosōnghàobǎiyuánzǒngchéngāi

  zhōngduìxìnduìgāicǔnduóduìcāixiāngxiaoduìzhúànquèduìqióngāijīnhuābàojìngtáidǎojiǎduìxián怀huáiyándiānhénglǎoshùshídèngcāngtáixuěmǎnshānzhōnggāoshìyuèmínglínxiàměirénlái绿liǔ沿yánjiēyīnláishízhǒngtáomǎnguānjìnshìliúlánghòuzāi

shí zhēn

  liánduìfèngduìlínzhuóduìqīngpínzhuāngduìshěsōnggàiduìhuāyīnluóyuèsǒutiānmínguóbǎoduìjiāzhēncǎoyíngjīnlièhuāzuìlóuréncháoyànsānchūnchánghuànyǒusāi鸿hóngyuèshǐláibīnwǎngjīnláishuíjiàntàishāncéngzuòtiānchángjiǔrénchuáncānghǎiyángchén

  xiōngduìduìmínduìjūnchéngōudīngduìjiǎmǎoduìtóngyínzhéguìzānhuārénhàoduìsānrénwángqiáoyúnwàiniǎoguōtàizhōngjīnrénjiāohǎoyǒuqiúsānshìyǒuxiánbèilúnwénjiàonánxuānpíngmánkāibǎiyuè西zhǐhánhóuhànjuǎnsānqín

  shēnduìkǎnduìyínāwèiduìyīnchénchǔlánduìxiāngzhǐliǔduìqīngjūnhuāzhēnzhēnfěnjǐngduìzhūchúncáogōngjiānguǐyáozhìshénnánruǎncáilángchàběidōnglínchǒuxiào西pínyànběitángcǎohàowàngyōuyōushènshìxiāngnóngnánguóhuāmínghánxiàoxiàorén

shí èr wén

  yōuduìduìxīndiǎnduìsānfénjīngduìxiānxiànòuduìchūnyúnpēngzǎojiǔjiǎnchūnqínduìzhāoyúnzhújiānxiébáijiēhuāxiàzuìhóngqúnzhǎnglíngyuèzhuànyāoxuánbǎojiànxīngwénjīnsuǒwèikāishàngxiàngtīnggōnglòushuǐzhūliánbànjuǎnfānliáoyǎngduìxūn

  duìlǎnduìqínlèiduìqúnfēnluánxiāoduìfèngdàicǎoduìxiāngyúnyànhánliǔwénjiùhuàduìxīnwénzhōunánzhòngjìnyòujūnliùguóshuōchéngguìliǎngjīngshōuguōgōngxūnhànquèchénshūkǎnkǎnzhōngyántuījiǎtángtíngduìyányánzhíjiànyǒuliúbēn

  yánduìxiàoduìxūn鹿shǐduìyángfénxīngguànduìyuèshànmèiduìshūtāngshìshuōxìngyīnluóyuèduìsōngyún西chíqīng使shǐběisāihēijūnwénchéngkāngwéidàiwèishǔhàndìngsānfēnguìyuànqiūxiāomíngyuèsānbēiyāosōngtíngxiàxūnfēngzòutóngjūn

shí sān yuán

  bēiduìchángduìkūnyǒngxiàngduìzhǎngménshāntíngduìshuǐ旅舍对军屯lǚshèduìjūntúnyángxiègōngdūnzhòngduìniánzūn承乾对出震chéngqiánduìchūzhèndiékǎnduìzhòngkūnzhìshìbàojūnquǎnrénwángyǎnglǎochátúnyuǎnshuǐpíngshāyǒufànzhōutáoxiéfēngrénxiéxìnghuācūn

  jūnduìxiāngduìsūnzhàoduìcháoxūnlántáiduìguì殿diànhǎidǎoduìshāncūnbēiduòlèizhāohúnbàoyuànduì怀huáiēnlíngmáijīntiánzhǒngshēnggēnxiāngzhūliánchuíbáizhòubiānchénghuàjiǎoduìhuánghūnfēngbànshānqiūyānxiákānzhànghuāmǎnláifēngkāimén

shí hán

  jiāduìguózhìduìānzhǔduìtiānguānkǎnnánduìzhōugàoduìyīnpánsānsānnuǎnjiǔjiǔhánzhuànduìbāodànqióngshēngxiántíngyǐngdānyànchūliánbiānchūnyīngwénzhěnshànglòushānshānchíliǔyānpiāolángguīqīngsuǒjiēhuāguòyuèmíngrénlángān

  féiduìshòuzhǎiduìkuānhuángquǎnduìqīngluánzhǐhuánduìyāodàiduìtóu竿gānzhūjiànjìnxiánguànhuàdòngduìdiāolánshuāngchuíbáizhùjiǔzhuǎnjīndānshǎnyòutánggāo怀huáizhàonánhuāmǎnpānānshàngfāngchūnruòliǔdāngfēngcǎi线xiànchízhōngqīngxiǎochéngpěngzhūpán

  xíngduìtīngduìkàn鹿dòngduìtānjiāoténgduìbàobiàn虎踞对龙蟠hǔjùduìlóngpánfēnglǐnlǐnxuěmànmànshǒuduìxīnsuānyīngyīngduìyànyànxiǎoxiǎoduìduānduānlánshuǐyuǎncóngqiānjiànluòshāngāobìngliǎngfēnghánzhìshèngfánliùlíngchéndòu老莱大孝lǎoláidàxiàochénghuāngǔnbānlán

shān

  línduìlǐngduìluánzhòuyǒngduìchūnxiánmóushēnduìwàngzhòngrènduìtóujiānniǎoniǎopèishānshānshǒusāiduìdāngguānyúnqiānxīnyuègōuwānshūbǎojūnchénjiēzòngzhònghuáshìxiāowánmíngdòng西shǔsānláixiàzhuàngyoujīngluòdōngèryúnjiān

  línduì仿fǎnglìnduìqiāntǎoduìpíngmánzhōnggānduìdǎnbìnduìyúnhuánmáizhǒnglànshānyuèmàoduìtiānyánlóngqiánzhōngyuèniǎojuànzhīháilǒngshùfēiláiyīng绿chíjūnchùzhèbānqiūhéngjiāngyuèmíngyouchìdòngyúnlǐnghángōngxuěyōngguòlánguān

 

  评论这张
 
阅读(45)| 评论(1)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018